ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BS MORGEN DOC 2022-02

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lidmaatschappen, aanbiedingen, events en overeenkomsten en/of van opdrachten en/of diensten van BS Morgen verder te noemen BSM. De algemene voorwaarden zijn te vinden op bsmorgen.nl en worden op eerste verzoek gratis toegezonden;

1.2. Aanvullingen op of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn;

1.3. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen de voorwaarden van de leden – verder te noemen wederpartij – worden door BSM niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door BSM is bevestigd;

1.4. De gedrag- en beroepsregels van BSM maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De wederpartij verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren;

1.5. Toetredingsvoorwaarden: U bent ondernemer/directeur/ eigenaar/manager van een bedrijf én u past binnen de filosofie van BSM;

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. In offertes, internet of in andere documenten vermelde prijzen, aantallen, hoeveelheden, e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden BSM niet;

2.2. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten;

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst tussen BSM en haar leden wordt aangeduid als een lidmaatschap. BSM kent verschillende lidmaatschappen en events, zoals;

1. Het lidmaatschap om 12 maanden (tenzij anders aangegeven) gebruik te maken van de diensten van BSM;

2. Een bijdrage in de kosten bij events als een wederpartij lid is;

3. Entree voor betaalde events voor mensen die geen lid zijn van BSM;

3.2. Een lidmaatschap wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat BSM het lidmaatschap schriftelijk heeft bevestigd. Een jaarovereenkomst wordt aangeduid als het lidmaatschap en wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap en deze algemene voorwaarden;

3.3. De schriftelijke bevestiging dient door de wederpartij voor akkoord te worden geretourneerd / ondertekend naar BSM. Wanneer de schriftelijke bevestiging binnen acht (8) dagen na ontvangst door de wederpartij niet is ondertekend / is geretourneerd, dan gaat BSM er vanuit dat de schriftelijke bevestiging van het lidmaatschap beschrijft hetgeen partijen zijn overeengekomen. Vooral het ontbreken van een handtekening of retour voor akkoord binnen acht (8) dagen na ontvangst doet niets af aan de verbindende kracht van het lidmaatschap en de aanvaarding daarvan;

3.4. Het lidmaatschap kan uiterlijk tot drie maanden voorbeëindiging daarvan schriftelijk bij BSM worden opgezegd. Wanneer geen opzegging heeft plaatsgevonden, wordt het lidmaatschap telkens voor de duur van één jaar verlengd;

3.5. BSM behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bedrijven als lid te weigeren;

3.6. BSM heeft een inspanningsverplichting jegens wederpartij en geen resultaatverplichting / garantieverplichting;

Artikel 4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: LIDMAATSCHAP

4.1. BSM zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap;

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BSM het recht bepaalde onderdelen van de overeenkomst te laten verrichten door derden;

4.3. De wederpartij dient zich altijd via de website of WebApp aan te melden voor de bijeenkomsten. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BSM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BSM worden verstrekt;

4.4. Per bijeenkomst dient de wederpartij zich tijdig aan te melden of af te melden. Een aanmelding geldt niet als garantie voor bijwoning van de bijeenkomst aangezien de moderator een specifieke samenstelling voor ogen kan hebben;

4.5. Een lidmaatschap is bedrijfsgebonden waardoor het lid maximaal twee personen mag aanwijzen die van het lidmaatschap gebruik mogen maken mits zij aan de toetredingsvoorwaarden voldoen;

4.6. Aan de evenementen van BSM mag namens het lid slechts één persoon tegelijk deelnemen tenzij anders aangegeven;

4.7. Tenzij anders is overeengekomen mag het lid bij iedere meeting één introducé uitnodigen met eigen bijdrage;

Artikel 4a UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: EVENEMENTEN MET BIJDRAGE of ENTREE

4a.1. De wederpartij dient zich altijd via de app aan te melden voor de bijeenkomsten. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BSM aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BSM worden verstrekt;

4a.2. Per bijeenkomst dient de wederpartij zich tijdig aan te melden. Een aanmelding geldt niet als garantie voor bijwoning van de bijeenkomst aangezien de moderator een specifieke samenstelling voor ogen kan hebben;

4a.3. De entree (lees: de factuur) dient betaald te zijn voor deelname;

4a.4. Bij annulering door de wederpartij vindt er nooit restitutie plaats (zie 10);

Artikel 4b UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: EVENEMENTEN ZONDER BIJDRAGE

4b.1. Deze evenementen zijn voor bedrijven met een lidmaatschap tenzij de wederpartij wordt geïntroduceerd.;

4b.2. Een introducee kan slechts één keer ter kennismaking aanschuiven indien anders aangegeven;

4b.3. Na aanmelding van of door een introducee is deze bij no-show of annulering kosten verschuldigd (zie 10);

Artikel 5. VERTROUWELIJKHEID / PRIVACY

5.1. Behoudens wettelijk voorschrift is BSM verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van wederpartij jegens derden en zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de wederpartij. De wederpartij zal zonder instemming van BSM, eveneens aan derden geen mededelingen doen over aanpak, werkwijze en bijeenkomsten;

5.2. BSM zal alle gegevens en informatie van de wederpartij uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid;

Artikel 6. PRIJZEN

6.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die BSM in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen en exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

6.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst belastingen en/of andere factoren die de prijs van de diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is BSM gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 20% geven wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

6.3. BSM heeft het recht de kosten van het lidmaatschap jaarlijks te wijzigen;

Artikel 7. BETALING

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;

7.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. Heeft de wederpartij 90 dagen na factuurdatum de onderliggende factuur niet betaald, dan wordt de lidmaatschapsovereenkomst bij brief ontbonden. BSM behoudt het recht voor om schadevergoeding te vorderen te weten het lidmaatschapsgeld;

7.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is BSM alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1.0 % per maand of een gedeelte van een maand, vanaf de betreffende vervaldag;

7.4. BSM behoudt zich het recht voor het lid niet toe te laten bij evenementen als het lid niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet;

Artikel 8. RECLAMES

8.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door de wederpartij binnen 7 dagen van het voorval te worden gemeld aan BSM. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. BSM zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de reclame schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BSM in staat is adequaat te reageren;

8.2. Indien een klacht gegrond is, zal BSM te hare keuze respectievelijk een nieuwe overeenkomst aanbieden dan wel een prijsreductie verlenen;

8.3. Reclame is niet mogelijk indien:

  • de onvolkomenheden vallen binnen een redelijke tolerantie; de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van BSM;

  • wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens BSM (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

Artikel 9. OPSCHORTING EN ONTBINDING

9.1. BSM is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

  • wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;

  • na het sluiten van de overeenkomst BSM ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;

9.2. Voorts is BSM bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;

9.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BSM op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien BSM de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;

9.4. BSM behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10. ANNULERING

Annuleren is altijd mogelijk onder de navolgende voorwaarden;

10.1. In geval van een losse aanmelding (buiten het lidmaatschappakket) bij een evenement of bijeenkomst is het lid en niet-lid de kosten van het evenement / bijeenkomst verschuldigd;

10.2. In geval van een aanmelding door een lid en niet-lid (gast) voor een bijeenkomst binnen het lidmaatschap pakket, en is er sprake van annulering buiten 48 uur voor aanvang dan is het lid niets verschuldigd en het niet-lid € 50,00.
Bij No-Show of afmelding binnen 48 uur is het lid € 50,00 verschuldigd aan BSM en een niet-lid (gast) het hele bedrag van de bijeenkomst;

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. BSM is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, doordat BSM is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Leden moeten zich ervan bewust zijn dat andere leden/gasten die gebruik maken van de diensten van BSM misbruik kunnen maken van de contacten die zij leggen via BSM. BSM aanvaardt hier geen enkele aansprakelijkheid voor;

11.2. BSM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BSM of leidinggevende ondergeschikten;

11.3. Indien BSM aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld;

11.4. Indien BSM aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de kosten van het lidmaatschap voor 12 maanden / event;

11.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BSM aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan BSM toegerekend kunnen worden;

  • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden;

11.7. BSM is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, blessures, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

Artikel 12. VRIJWARINGEN

De wederpartij vrijwaart BSM voor aanspraken van derden zoals met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt;

Artikel 13. OVERMACHT

13.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, voor hun rekening komt;

13.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BSM geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BSM niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van BSM worden daaronder begrepen;

13.3. BSM heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BSM haar verplichtingen had moeten nakomen;

13.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;

13.5. Voor zover BSM ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BSM gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Wederpartij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 14. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert;

Artikel 15. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER

15.1. De vestigingsplaats van BSM is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens BSM moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;

15.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BSM is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;

15.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en BSM gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.
Ondernemen en persoonlijke ontwikkeling vragen

om toegang tot een netwerk van ideeën.

Wij regisseren en verzorgen unieke netwerkbijeenkomsten.

Ervaar het vertrouwen en de prikkeling bij ons aan tafel

en ga in gesprek met mede-ondernemers.